Gå vidare

Vi er alle Romanies, men vi er ikke alle Roma

Irske reisende. Foto: Falt i det fri

Av Ian Hancock, henta frå dikko.nu og omsett av Vandriane.

Forfattaren skriv om ei rekkje engelskspråklege begrep. Me har vald å ikkje omsetta desse til norsk.

HÅPLØS PÅSTAND: Jeg argumenterer her for at å kalle "romanies" "roma" er en lat manipulasjon av merkelapper, som bare gjør det enklere for ikke-romanies. Jeg innser imidlertid at det å bruke "romanies" i stedet trolig er en tapt kamp. Roma ser ut til å ha kommet for å bli. Men vi trenger uansett et altomfattende ord som går sammen med hver undergruppes endonym (selvbenevnelse), som "jeg er sinti romani, jeg er romungro romani, jeg er romanichal romani", og så videre. Romani er det samlende ordet.

GIPSEY: En rase av vagabonder som herjer i Europa, Afrika og Asia, streifer omkring og for det meste livnærer seg ved tyveri, ran og spådomskunst. Et krenkende navn på mørk hudfarge. Et lett nedsettende navn på en kvinne, som noen ganger antyder list eller utspekulert oppførsel.

– Noah Webster, The American Dictionary of the English Language (1828).

De som kan definere er mestere

– Stokely Carmichael

I de seinere år har motstanden mot ordet “Gypsy” vokst. Et argument er at det er en feilbetegnelse siden det stammer fra ordet “Egyptian”. Men et sterkere argument er at det også blir brukt på sosialt definerte grupper som ikke har noe som helst til felles med oss eller med hverandre, bortsett fra at de blir oppfattet som rotløse eller kriminelle. Dermed finnes det “gypsy cops”, “gypsy scholars”, “weekend gypsies”, “Broadway gypsies”, “Gypsys, Tramps and Thieves” og så videre, ži-ka šada’ ma. Men det er noen som ikke klarer å la ordet (og dets ekvivalenter) ligge. Som Jackson sier, “definisjon er i seg selv ved kjernen av rasisme — måten vi reduserer verden til et ord og knebler andre med våre merkelapper” (1995: 14). Forfatteren av en masteroppgave forklarte “Jeg har bestemt meg for å bruke ordet "gypsy", selv om "the gypsies" i USA foretrekker å bli kalt "rom" eller "romani" [og mener] ‘gypsy’ har nedsettende konnotasjoner... Men jeg følte det var best å bruke det mest kjente begrepet” (Meyers, 1987: 3). En annen skriver “ordet ‘gypsy’ har tapt terreng til ordet ‘roma’ i tekster og diskurser av og om gypsies/roma [... men] i denne presentasjonen foretrekker jeg ‘gypsy’... heller enn å flykte inn i det mer sterile begrepet ‘roma’” (Fallon, 2002: 1). Og mer nylig skrev en forfatter “‘Gypsy’ anses som et nedsettende uttrykk... så hvorfor ga jeg ikke boken min tittelen The Rain Rom? Fordi The Rain Gypsy høres så mye bedre ut» (Smith, 2022: ix). Den tyske ekvivalenten ble også forsvart av Guenther Lewy, som slo fast hva det er greit å kalle oss ved å opprettholde at «det er ingenting nedsettende, i seg selv, med ordet ‘Zigeuner’» (2000: ix), på tross av at både tyske sinti Romanies og tysk mediepolitikk avviser det. Det blir lett å tillate, når vi selv sier ingenting.

Så nå er det ordet «roma», som i hvert fall noen, har grepet fatt i som et akseptabelt erstatningsord.

Jeg belyste dette for nesten femti år siden (Hancock, 1975: 47), da jeg skrev:

Selv om alle gifte gypsy-menn kan referere til seg selv individuelt som rom, det vil si ‘mann’ eller ‘ektefelle’ og roten av ordet romani, så er "the roma" som gruppe bare en av gruppene, som sinti, og så videre. Fordi det vanlige ordet som omfatter hele folket er feilbetegnelsen ‘gypsy’, har noen språkbrukere begynt å bruke rom(a) i en utvidet forstand som deres foretrukne uttrykk.

Agarin (2014: 16) skrev:

"Det er konvensjoner på plass som foretrekker Roma, som begrep i europeiske organisasjoner for å betegne alle reisende, så vel som romani-grupper. Grupper med tradisjonelle og nåtidsendonymer som Sinti, Manouches, Romanichal, Kale osv., misliker «Roma» som det korrekte begrepet for alle gruppene, fordi alle romanigrupper kaller seg ikke roma. Å prioritere de som kaller seg roma, over alle andre grupper, ble av Yildiz & DeGenova og Lipphardt kalt for å gjøre noe abstrakt – mer ekte."

Valget om å bruke Roma som et fellesbegrep ble ikke tatt av oss. Det ble tatt av den Europeiske Kommisjonen i 2012, da de laget det (ikke-romani) European Framework of National Roma Inclusion Strategies, der sto det:

"Roma blir brukt for å referere til en rekke ulike grupper (som Roma, Sinti, Kale, Gypsies, Romanichael, Boyash, Ashkali, Egyptians, Yenish, Dom, Lom) det inkluderer også Travellers."

Andre offisielle dokumenter bruker de samme altomfattende definisjonene for alle slags ikke-Romani grupper, på samme måte som "Gypsy" blir brukt. Til og med Dom og Lom i Midtøsten, blir kalt «Roma». I juli 2003 publiserte Reuters en artikkel med tittelen «Pogrom har begynt igjen: Roma-jakt i Irak», selv om folkene det gjaldt kommer fra Syria, og er Kauli.

Den sentraleuropeiske professoren, Gabor Kezdi, og doktorgradsstudenten Eva Suranyi adresserte dette i en rapport på utdanning:

"Det er kontroverser rundt navnet for den etniske gruppen, Romani. I sentral- og Øst-Europa er Roma brukt, som et substantiv og som et adjektiv. Det er også brukt av internasjonale organisasjoner og initiativ, slik som Roma Education Fund eller Decade of Roma Inclusion. FN og det amerikanske biblioteket til kongressen bruker navnet Romani som et adjektiv og substantiv. Navnet «Gypsy» er brukt av mange ikke-Roma, men ikke av folkene selv. Det er et navn laget av folk på utsiden, og kommer fra feiloppfattelsen av at folket har egyptisk opprinnelse. Lokale varianter av navnet inkluderer Tsigane, Cigany, Gitane og Gitano. Navnet har negative assosiasjoner om livsstilen som ikke er tilfelle for mange Roma (som det romantiske bildet av reisende). I denne studien bruker vi Roma og Romani."

I boken hennes om utdanning for å bekjempe rasisme, skriver Ellie Keen følgende:

"Begrepet Roma blir brukt gjennom denne publikasjonen for å referere til Roma, Sinti, Kale og andre relaterte grupper i Europa, inkludert Travellers og de østlige gruppene (Dom og Lom). Begrepet må forstås som et begrep som dekker det brede mangfoldet blant gruppene det gjelder, inkludert dem som identifiserer seg selv som Gypsies. Begrepet Rom blir også brukt for å referere til en person av Roma opphav. Både Roma og Romani blir brukt som adjektiver: Ei roma(ni) kvinne, roma(ni) miljø."

Og Carty & Mirga har skrevet:

"Etter OSCE sin praksis, bruker denne boken begrepene "Roma og Sinti", Det europeiske råd bruker begrepet "Roma og Travellers", mens EU bruker "Roma". Disse begrepene er altomfattende for andre generiske begreper som Roma og Sinti ofte er assosiert med, som Gypsies og varianter av navnet. Der lands-spesifikke eksempler er gitt, er de begrepene brukt om gruppen i de respektive landene foretrekker."

Milena Pandy-Szekers tydeliggjør det:

"Selv om Roma i økende grad har blitt et paraplybegrep for en rekke grupper og miljøer rundt omkring i Europa, er gruppen som faller inn under begrepet langt ifra homogene. Det finnes Roma-miljøer som kaller seg selv en rekke navn i tillegg til Roma, disse inkluderer Sinti (Tyskland og Østerrike), Kale (Finland) og Manus (Frankrike). I sentral- og Øst-Europa, er Roma stort sett det aksepterte begrepet, til og med blant grupper som ikke identifiserer seg med den overordnede identiteten."

Det er tydelig mye forvirring rundt hva vi skal kalles. Jussprofessor, Jack Greenberg, ved Columbia, skrev: "Ofte kalt Gypsies, foretrekker mange nå å bli kalt Roma og Romanies, et navn foretrukken av offisielle og internasjonale organisasjoner. De fleste offisielle rapporter og dokument jeg har sett bruker Roma. En ledende NGO kaller seg selv Roma Education Fund. Jeg bruker Roma fordi Romagruppene som jeg har møtt bruker det". Som er helt greit, hvis det er slik de han møter, referer til seg selv.

Marushiakova & Popov har spurt «hvorfor er ingen annen nasjon i Europa definert i henhold til sine kulturelle egenskaper»? "Traveller", for eksempel, har ingenting å gjøre med etnisitet. Alle kan være en Traveller, og hvis å bruke stor bokstav på ordet gjør det til en etnisitet da må det bare gjelde de som faktisk reiser, av hvilken som helst etnisitet – og de med historisk rotfestet etnisitet, som de irske eller skotske eller walisiske Travellers, som har sine egne navn for seg selv: Minceirs, Nawkins, Kalé.

Ikke alle jøder er sefardiske. Ikke alle First Nations folk er Navajoer, men så langt, har bare Sinti Romanies vært vellykkede i å insistere på at de kalles ved navnet de kaller seg selv – og på tross av dette, kan man lese ting som "Roma MP i det europeiske parlamentet starter talen sin med ord som jeg er Sinto", og den engelske oversettelsen av nylig publiserte bøker kan fortsatt fortelle leserne at Sinti er en type Roma:

"Begrepet Roma har blitt brukt for å beskrive ekte individer og gruppen som en helhet, mens Sinti gjelder den tysktalende undergruppen."

Det er et prosjekt i Tyskland som skal skape et leksikon av Holocaustet mot «Sinti og Roma». Blant akademikerne som bidrar er det ikke en eneste romaniperson og per definisjon er Kale, Romanichaels og andre ekskludert, siden deres egne endonym verken er Sinti eller Roma. Sammen med tidsskriftene Romani Studies og Critical Romani Studies, finnes det nå en spansk International Journal of Roma Studies. Enda en spansk publikasjon, som i utgangspunktet var kjent som Journal of Gypsy Studies, har blitt omdøpt til det spissere navnet Discrimination.

Noen som erkjenner at Roma endonymet bare er et av flere, er Jonathan Lee, en britisk Romanichal og – overraskende – kommunikasjonsdirektør for European Roma Rights Centre. Han skrev:

"Ordet Gypsy (et eksonym bare brukt om en selv av noen Romanifolk), (er erstattet av) Roma (en gruppe av noen Romanifolk fra sentral- og Øst-Europa) som omfatter en rekke folk som deler et fjernt felles opphav."

Argumentet hans, derimot, er ikke at ordet er upresist. Han setter spørsmål ved intensjonen ved å bruke det i konseptet Roma Nation:

"Roma Nation ideologien tar romanifolk ut av deres land sine politiske omstendigheter. I stedet for å kreve lik tilgang til rettigheter, som likeverdige borgere i sine egne land, blir de fortalt at skal søke seg til et annet sted – et land styrt av en konservativ elite av gamle menn i stive dresser. Dette nasjonalistiske kravet om en Roma Nation er ikke bare absurd, det er en internalisering av anti-gypsiske tanker i Europa."

Dette er farlig subjektiv retorikk; Dora Yates, spurte i referanse til en nasjonalistisk bevegelse “unntatt i et eventyr, kunne noe håp noensinne vært mer fantastisk?”. Jaroslav Sus skrev “det ville være feil å prøve å forhindre det progressive forfallet av et Gypsy etnisk samhold .” Tolv år seinere, kalte den tidligere underredaktøren av Journal of the Gypsy Lore Society, Brian Vesey-Fitzgerald, forestillingen for “romantisk tøv”, og i 1975 hevdet Werner Cohn ganske rett ut at "Gypsy har ingen ledere, ingen eksekutivkomiteer, ingen nasjonalistbevegelse... Jeg kjenner ingen autentiserte tilfeller av ekte Gypsy troskap til politiske eller religiøse årsaker"; enda et medlem av Gypsy Lore Society, Matti Salo, observerte at «politiske aktivister, både de som hevder Gypsy identitet og de som ikke gjør det, har forsøkt å konstruere en pan-Gypsy identitet, og dermed avskriver de de etniske kategoriene som aktørene selv bruker.»

Ved å følge den etablerte bruken, særlig i britiske publikasjoner, kan adjektivet Romani enkelt erstatte Roma på samme måte vi referer til "the French", "the Dutch" osv. Dermed "the Romani language", "a romani woman", og som i flertall – "the Romanies". Adjektivet eksisterer i dialektene til alle romanigruppene; der en Sinti-person vil si "jeg er ikke Roma", vil han definitivt si «jeg kler meg som en Romani", eller "jeg er en Romani mann".

To be clear: the word Roma is either (1) with initial syllable stress, the plural masculine subject case noun meaning only «men.» In the object case, in the singular it is Romes and in the plural Romen, and (2) with final stress, the singular masculine vocative case noun meaning only «Hey, Romani man!» The plural of which is Romale, “Hey, Romani men!” (the slogan Opre Roma thus encourages just one person). 6
Roma er ikke et adjektiv.
Roma er ikke et feminint substantiv.
Roma er ikke et entall substantiv.
Og det gjelder ikke for alle Romanies.

For å oppsummere så er det et begrep for de late. Et begrep som definitivt gjør det enklere for de som bestemmer over oss – et respektløst begrep for ikke-Romani byråkrater og andre som skriver om oss, og som fortsatt er forvirret – eller ikke orker å bry seg – om kompleksiteten av hvem vi er. Roma betyr gifte men, de som en gang var čhave.

Kineserne sier at begynnelsen av visdom er å kalle noe deres rette navn. La oss starte ved å referere til oss som Romanies, slik at vi alle kan delta. Vi er alle Romanies, men vi er ikke alle Roma.

For fotnoter og kilder, se den opprinnelige artikkelen ved å følge lenken under.

Ian Hancock - How the Irish Travellers Became Roma - Magasin DIKKO
DIKKODik Manusch – Se MänniskanSyftet med tidningen är att förmedla ett resande/romskt perspektiv i nyhetsvärlden och sprida kunskap om minoriteten romer.DIKKO kommer utifrån en idé som några vänner fick i början av 2018. Vi saknade en tidning som hade sitt fokus på resande/romer. En tidning där det gick att dela enskilda artiklar som kunde finnas med i debatten och sprida information.DIKKO är en partipolitiskt obunden tidning med/av/om resande/romer.RedaktionenBritt-Inger Hedström Lundqvist, ansvarig utgivareLinda Lundqvist, chefredaktörKim Fredriksson, reportageansvarigKurt Magnusson, kulturansvarig och kassörJack Rosell, webbansvarigAndra skribenter/medskapare till DIKKO kommer regelbundet publiceras i notiser, debatt- och nyhetsartiklar samt krönikor som uppfyller DIKKOs målgruppsinriktning.DIKKO drivs ideellt.Varje bidrag går tillbaka in i verksamheten för att utveckla och skapa en bra tidning för resande/romer. Gåvorna kommer uteslutande gå till att utveckla tidningen.Vill du stötta DIKKO?Swisha valfritt belopp som gåva till 076 777 63 65 och eller bankgiro 187-6515, märk gåvan med DIKKO.Vill du synas i vår tidning via annonser, artiklar mm. kontakta dikko.magasin@gmail.com

Siste